Konferencje Collegium Masoviense - Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu

Ważne informacje

Organizatorzy

 • Patronat honorowy

  Prezydent Miasta Żyradowa

 • Organizator

  Collegium Masoviense

 • Organizator

  Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SZKOLENIOWO-NAUKOWA:
Człowiek podmiotem pracy medycznego zespołu interdyscyplinarnego: Kliniczna ocena dolegliwości bólowych i terapeutyczne postępowanie przeciwbólowe - 25.11.2017r.

Streszczenie publikacji

Całe streszczenie artykułu nie może przekroczyć jednej strony Tekst należy pisać edytorem tekstowym Word for Windows
czcionka Times New Roma wielkości 12 z 1,5 odstępem między
liniami przesłać w formie elektronicznej na adres: konferencje@cm.edu.pl do 10.09.2017r.
Wzór oraz szczegóły edytorskie streszczenia podane są w plikach do pobrania poniżej:

Całe streszczenie artykułu nie może przekroczyć jednej strony pisanej w tym formacie. Tekst należy pisać edytorem tekstowym Word for Windows czcionką Times New Roman 12 z odstępem między liniami 1,5. Streszczenie należy przesłać do 10.09.2017r. na adres konferencje@cm.edu.pl. Pisząc tekst nie należy wprowadzać własnych stylów, co oznacza, że w miejsce istniejących tytułów, czy innych części streszczenia należy wstawić swój tekst. W streszczeniu tylko w wyjątkowych przypadkach można umieścić: tabele, rysunki. Podpis nad tabelami i pod rysunkami należy wykonać czcionką 9 pt i wycentrować. W tekście nie należy stosować żadnych dodatkowych świateł pomiędzy poszczególnymi akapitami tekstu. Zmienne matematyczne oraz wielkości fizyczne występujące w tekście piszemy kursywą: ω Β , z, T. Symbole greckie zapisujemy czcionką Symbol: α, Β, γ, Γ. Wielkości wektorowe dodatkowo wytłuszczamy: x, u.
Streszczenie będzie stanowiło podstawę do wstępnego zakwalifikowania do zaprezentowania pracy podczas sesji plakatowej w czasie Konferencji.

Autorzy wszystkich prac zakwalifikowanych do sesji plakatowej moją możliwość opublikowania pracy w recenzowanym czasopiśmie: Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue oraz Journal of Clinical Healthcare

Przygotowanie pracy do druku odbywać się będzie wg zasad przedstawionych www: www.pzpr.eu
(zasady przygotowania pracy do obu czasopism zostały ujednolicone)


Termin składa prac do druku do 30.10.2017r na adres konferencje@cm.edu.pl .

Zasady przygotowania materiałów do prezentacji w sesji plakatowej:
wielkość plakatów: A7 : 77x 105 cm

REJESTRACJA

Kontakt w sprawie wystawy firm

 • dr Monika Mazurek
  tel. +48 697 910 800